Autor:Petra Mitrengová

Školení pro žadatele malých projektů 2021-2027 v Českém Těšíně

Euroregion Těšínské Slezsko připravil společné školení pro žadatele z Fondu malých projektů z programu Interreg Česko – Polsko pro období 2021 – 2027. Školení bude primárně zaměřené na prioritu 4, cíl 4.2 – Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko–polského pohraničí. Školení proběhne v úterý 30. 1. 2024 od 10 hodin v Kulturním a společenském […]

Čtěte více

NÁBOR REGIONÁLNÍCH ODBORNÍKŮ K HODNOCENÍ MALÝCH PROJEKTŮ

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska vyhlašuje výzvu pro uchazeče na experty pro hodnocení projektů předložených do Fondu malých projektů v Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński v programu INTERREG Česká republika – Polsko 2021 – 2027 (dále jen FMP) pro následující priority FMP: Priorita 2 Cestovní ruch: Cíl 2.1 Lepší přeshraniční využití potenciálu udržitelného […]

Čtěte více

RSTS je zakládajícím členem Asociace euroregionů České republiky

V pondělí 20. března 2023 proběhla na Ministerstvu pro místní rozvoj v Praze ustavující schůze Asociace euroregionů České republiky. Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska se spolu s 12 dalšími euroregiony stali zakládajícími členy nového spolku. Předsedou byl zvolen zástupce Euroregionu Šumava Libor Picek a tajemníkem Ondřej Havlíček, výkonný ředitel Euroregionu Nisa. Předsednictví bude každého půl roku vykonávat jiný […]

Čtěte více

Výzva k předkládání projektů na 15. EŘV

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska v roli správce Fondu mikroprojektů (vedoucí partner) Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko připomíná, že trvá průběžná výzva k předkládání projektových žádostí.Na 15. zasedání Euroregionálního řídicího výboru budou projednávány projekty z prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, prioritní osy 3 Vzdělávání a kvalifikace […]

Čtěte více

Jaký vliv měla vládní opatření spojená s Covid-19 na život obyvatel na česko-polském pohraničí?

Druhá průběžná zpráva z výzkumu: realizované hloubkové rozhovory V období mezi 1.6. a 15.9. 2022 probíhal v rámci projektu EUREGIO-INFO (CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002847 – Interreg V-A Česká republika-Polsko) kvalitativní výzkum formou hloubkových rozhovorů s cílem zjistit, jaký vliv měla zavedená vládní opatření spojená s pandemií Covid-19 na život obyvatel na česko-polském pohraničí. Celkem bylo realizováno 5 hloubkových rozhovorů se zástupci oblastí zaměstnanosti, […]

Čtěte více

PF 2023

Čtěte více

Mikroprojekty v novém období 2021- 2027

Regionální sdružení Těšínského Slezska se podílí na přípravě nového programu Interreg Česko – Polsko, jako člen Asociace euroregionů ČR intenzivně komunikuje s Ministerstvem pro místní rozvoj a i všemi aktéry zapojenými do využití evropských dotací  v česko-polském pohraničí. Některé osvědčené prvky  programu zůstanou stejné i v příštích letech, např. prioritní osa pro cestovní ruch a osa pro spolupráci […]

Čtěte více

Komunální volby 2022

Voliči opět rozdali karty a politici se momentálně dohadují na podobách nových vedení našich radnic a úřadů. Využijme tuto dobu k poděkování těm, kteří se již rozhodli v letošních volbách nekandidovat. Z našeho území se jedná především o trojici dlouhodobě úspěšných politiků, kteří rovněž nikdy neváhali podpořit náš euroregion. Jmenovitě proto děkujeme za vše starostce […]

Čtěte více

Dopad odklonu od uhlí na domácnosti v uhelných region – dotazník k vyplnění

V budoucnu plánuje Česká republika dle doporučení Uhelné komise ČR ukončit těžbu a využívání uhlí. 🧏‍♀️🏘 Pomozte nám zjistit, jak tento krok ovlivní Vás a Vaši domácnost. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 10 minut: https://bit.ly/odklon-od-uhli ✅ Vaše odpovědi budou využity pro analýzu dopadů odklonu od uhlí, kterou právě připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Děkujeme!

Čtěte více

Rozhovor s Václavem Laštůvkou v Těšínských listech, květen 2022

Čtěte více