FMP 2014-2020

Program INTERREG V-A Česká republika-Polsko

 

         Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (RSTS) v roli Správce Fondu mikroprojektů (Vedoucí partner)

     ve spolupráci se Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“  v roli Správce Fondu mikroprojektů (Projektový partner)

 

    vyhlašuje v Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński

 

   průběžnou výzvu k předkládání žádostí o spolufinancování projektů z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński

  v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko

 

Prioritní osa 2:                 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Prioritní osa 3:                 Vzdělávání a kvalifikace

Prioritní osa 4:                 Spolupráce institucí a komunit

 

Žádosti o spolufinancování mikroprojektů s přeshraničním dopadem mohou podávat oprávnění žadatelé, kterými jsou: orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, nestátní neziskové organizace, evropská seskupení pro územní spolupráci, církve a náboženské spolky, asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu, vzdělávací instituce včetně vysokých škol, hospodářské a profesní komory, svazy, sdružení a další.

Územní vymezení sídla žadatelů: obce Euroregionu TS – ŚC, tj. na české straně obce okresu Karviná a části okresu Frýdek – Místek: Bocanovice, Bukovec, Bystřice, Dolní Lomná, Horní Lomná, Horní Tošanovice, Hnojník, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Komorní Lhotka, Košařiska, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Nýdek, Písek, Písečná, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Třanovice, Třinec, Vělopolí, Vendryně a na straně polské část powiatu wodzisławskiego: obec Godów, powiat grodzki: Jastrzębie Zdrój, powiat cieszyński, část powiatu bielskiego: obce Jasienica a Jaworze.

 

Žádosti mohou být předkládány průběžně, v souladu se zásadami uvedenými v programové dokumentaci.

Projektová žádost se předkládá v elektronické podobě pomocí internetové aplikace – MS2014+. Společně s projektovou žádostí musí být předloženy elektonicky všechny požadované přílohy. Správci FMP se nepředkládá projektová žádost v papírové podobě.

Předložení žádosti vyžaduje její podepsání kvalifikovaným elektronickým podpisem.

 

Směrnice pro žadatele, specifické priority Euroregionu TS – ŚC a další informace týkající se Fondů mikroprojektů jsou uvedeny na internetových stránkách Euroregionu TS – ŚC:

http://www.irsts.cz

http://www.euregio-teschinensis.eu

 

Kontaktním místem je na české straně sekretariát RSTS, ul. Hlavní 1a, 737 01 Český Těšín (u Mostu Družby), tel. 558 711 474, e-mail: irsts@irsts.cz

Informace o školeních pro žadatele budou uvedeny na našich internetových stránkách. Jsme Vám k dispozici rovněž při konzultacích Vašich projektových záměrů.

 

Základní informace o programu

V rámci Evropské územní spolupráce, tj. Cíle 2 kohezní politiky Evropské unie v programovém období 2014 – 2020 budou i nadále podporovány tři směry: přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. Nově má tento cíl kohezní politiky své vlastní nařízení, které uvádí zvláštní ustanovení týkající se specifik mezinárodní spolupráce při čerpání prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jedná se o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce.

Součástí Cíle 2 je i program INTERREG V-A Česká republika – Polsko. Jeho název se vrací k dříve používanému názvu, který je nyní podle pořadí programového období označen římskou číslicí V a písmenem A označujícím příslušný směr v rámci evropské územní spolupráce – přeshraniční spolupráci.

Program byl Evropskou komisí schválen v červnu 2015 a bude ukončen v roce 2023. Finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tento program ve výši 226,2 mil. EUR jsou určeny na podporu přeshraniční spolupráce v oblasti společného řízení rizik, rozvoje potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, vzdělání a zvýšení kvalifikace budoucích absolventů a také spolupráce institucí a komunit.

Tak jako dalších jiných programů, i programů přeshraniční spolupráce se dotkl požadavek Evropské unie na propojení kohezní politiky s cíli hospodářské strategie Evropa 2020, který ve svém důsledku znamená větší tematickou koncentraci jednotlivých programů. Pro každý program mohly být vybrány maximálně 4 z 11 tematických cílů stanovených společným nařízením pro jednotlivé fondy (Nařízení č. 1303/2013) a v rámci tematických cílů pak pro každý program musely být stanoveny podrobnější investiční priority, které bude program realizovat. Pro program INTERREG V-A Česká republika – Polsko byly vybrány tyto investiční priority (IP):

 • IP 5b): Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení
 • IP 8b): Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů
 • IP 10: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení
 • IP 11: Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi.

Struktura programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko

 

Číslo osy

Název prioritní osy v programu Alokace z ERDF
(v EUR)
Alokace z ERDF
(v %)
1. Společné řízení rizik 12 215 972 5,4 %
2. Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti 135 733 026 60 %
3. Vzdělání a kvalifikace 10 179 978 4,5 %
4. Spolupráce institucí a komunit 54 519 432 24,1 %
5. Technická pomoc 13 573 302 6 %
  Celkem 226 221 71 100 %

ERDF = Evropský fond pro regionální rozvoj

Změny v programu

Nový program česko-polské přeshraniční spolupráce přináší oproti programu období 2007 – 2013 určité změny. Jednou z nich je zpřísnění požadavků na přeshraniční aspekty projektů. Všichni příjemci budou mít povinnost splnit minimálně 3 ze 4 kritérií přeshraniční spolupráce (společná příprava, společná realizace, společné financování, společný personál) a Společný sekretariát (dříve Společný technický sekretariát) bude v průběhu realizace projektů kontrolovat jak naplňování těchto kritérií, tak skutečný přeshraniční dopad realizovaných projektů. Ke změně dochází také v systému předkládání projektových žádostí, kdy všichni žadatelé mají povinnost předložit na Společný sekretariát nejprve zpracovaný projektový záměr, ke kterému Společný sekretariát na základě předem stanovených kritérií vydá své stanovisko. Zpracování a následné předložení vlastní projektové žádosti je pak možné jen v případě kladného posouzení projektového záměru. Tento zdánlivě složitý dvoustupňový systém má žadatelům napomoci s přípravou vhodných projektů se skutečným přeshraničním dopadem a odpovídajících zaměření programu. Příjemnou novinkou je zavedení paušálů u přípravných, režijních a personálních výdajů.

Všechny podrobnosti o programu najdete na stránkách www.cz-pl.eu.

Stejně jako v předchozích obdobích je součástí programu Fond mikroprojektů, který byl zaveden již v předvstupních česko-polských programech Phare CBC (pod názvem Společný fond malých projektů) a úspěšně realizován v rámci Iniciativy INTERREG IIIA 2004 – 2006 i programu období 2007 – 2013. A stejně jako dosud i v novém období je správa Fondu mikroprojektů delegována na euroregiony, které jako tzv. Správci Fondu mikroprojektů budou plnit veškeré úkoly spojené s realizací této části programu a odpovídat za řádné využití alokovaných prostředků.

Alokace Fondu mikroprojektů

Finanční alokace Fondu mikroprojektů z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj představuje 20 % rozpočtu programu, tj. 45,244 milionů EUR, z toho na mikroprojekty je určeno téměř 38,5 milionů EUR

Celková alokace ve výši 20 % je však rozdělena na dvě části – v první fázi programu je pro Fondy mikroprojektů v jednotlivých euroregionech k dispozici 3/4 cílové částky a zbývající 1/4 bude přidělena po splnění předem definovaných podmínek, což bude vyhodnoceno ke konci roku 2018. V těchto podmínkách se mj. odráží požadavek na rozšíření okruhu žadatelů o dotaci z Fondu mikroprojektů a zavedení tzv. principu vedoucího partnera, který byl dosud povinný pouze u „velkých“ individuálních projektů a pro euroregiony na úrovni celého Fondu mikroprojektů. Pokud některý z euroregionů stanovené podmínky k uvedenému termínu nesplní, zbývající část alokace neobdrží a tato bude využita na standardní projekty mimo rámec Fondu mikroprojektů.

Tematické zaměření a finanční limity mikroprojektů

Fond mikroprojektů se zaměřuje na projekty malého rozsahu – tzv. mikroprojekty, a to jak neinvestičního, tak investičního charakteru. V novém programu mohou být mikroprojekty financovány z prostředků prioritních os 2, 3 a 4, přičemž příslušný euroregion jako správce fondu mikroprojektů určí, zda využije všechny prioritní osy a v jaké míře. Dotace na mikroprojekt z ERDF je od 2 000 EUR do 20 000 EUR v případě mikroprojektů tematicky spadajících do prioritní osy 3 a 4 nebo do 30 000 EUR v případě mikroprojektů tematicky spadajících do prioritní osy 2. V případě mikroprojektů s principem vedoucího partnera je maximální výše dotace dvojnásobná. Maximální dotace z prostředků ERDF činí 85 % celkových způsobilých výdajů.

Vymezení vhodných aktivit v mikroprojektech

Prioritní osa 2

 • zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí
 • podpora využití nehmotného kulturního dědictví
 • infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu – např. výstavba, rekonstrukce, přestavba a modernizace veřejně dostupné základní infrastruktury zpřístupňující a zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví v odvětví cestovního ruchu (např. cyklostezky, naučné stezky), včetně doplňkové turistické infrastruktury usnadňující návštěvu kulturních a přírodních atraktivit (např. stojany pro kola, informační tabule apod.)
 • společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů – např. využití mobilních technologií pro společnou prezentaci a propagaci kulturních a přírodních atraktivit společného pohraničí (internetové stránky, mobilní aplikace apod.), společné kampaně propagující přírodní a kulturní atraktivity společného území, společná účast na veletrzích a obdobných propagačních akcích cestovního ruchu včetně pořízení nezbytných propagačních předmětů dlouhodobé povahy potřebných pro tento druh propagace (bannery, propagační stany apod.)
 • evaluace, studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů

Prioritní osa 3

 • příprava a realizace společného vzdělávání – např. příprava, koordinace a realizace společných kurzů, praktické výuky, vzdělávacích programů a dalších forem společného vzdělávání, realizace přeshraničních výměn učňů a studentů a pedagogických pracovníků mezi školskými zařízeními, systémová opatření v oblastí vzdělávání – studie, strategie, výměna informací a zkušeností, vzájemné uznávání profesní kvalifikace
 • spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce
 • rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému – výuka jazyka partnera (češtiny nebo polštiny) na základních, středních a vysokých školách včetně pořízení výukových materiálů, výměnné jazykové pobyty žáků a studentů

Prioritní osa 4

 • aktivity v oblasti zvýšení úrovně informací o společném území – např. propagace přeshraniční spolupráce a společného území (příprava společných publikací, internetových stránek apod.), a to i mimo programové území
 • aktivity v oblasti dopravy – např. společné plánování, optimalizace, zajištění bezpečnosti a propagace veřejné přeshraniční dopravy a přeshraniční nemotorové dopravy (pěších i cyklistických stezek a tras)
 • aktivity v oblasti územního plánování a přípravy infrastrukturálních projektů
 • aktivity v oblasti ochrany přírody a krajiny – např. vzdělávací aktivity v oblasti přírody a krajiny
 • aktivity v oblasti vzdělávání – kooperační aktivity škol a vzdělávacích institucí, jejichž hlavním cílem je výměna zkušeností a dobré praxe, vzájemné poznání a návštěvy dětí i pedagogických pracovníků, realizace mimoškolních a zájmových aktivit dětí realizovaných školami, provádění osvěty a mimoškolního vzdělávání v nejrůznějších oblastech
 • aktivity v oblasti kultury, sportu a organizace volnočasových aktivit
 • aktivity v oblasti poskytování veřejných služeb (včetně tvorby kooperačních sítí) – např. společná řešení v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, spolupráce za účelem hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí, spolupráce v oblasti bezpečnosti realizovaná záchrannými a bezpečnostními složkami
 • aktivity v oblasti tvorby kooperačních sítí.

Princip vedoucího partnera v mikroprojektech

Princip vedoucího partnera u mikroprojektů není v Euroregionu Těšínské Slezsko novinkou. Tento princip spočívá v předložení jedné společné žádosti o dotaci na mikroprojekt za oba, resp. všechny partnery, pokud je jich více, přičemž žádost překládá vedoucí partner, na kterém se oba/všichni partneři mikroprojektu dohodli. V případě schválení mikroprojektu vedoucí partner uzavře s příslušným Správcem Fondu mikroprojektů smlouvu o financování mikroprojektu a tímto převezme odpovědnost za realizaci mikroprojektu jako celku. Dotace je proplácena vedoucímu partnerovi, který následně příslušnou část dotace postoupí svému partnerovi/svým partnerům.

Typy mikroprojektů

Vzhledem k zavedení principu vedoucího partnera i v mikroprojektech jsou ve Fondu mikroprojektů tyto 3 typy projektů:

 • typ A: společný (= s vedoucím partnerem) – o dotaci žádá vedoucí partner jménem obou/všech partnerů projektu
 • typ B: partnerský – o dotaci žádá každý z partnerů sám
 • typ C: samostatný – o dotaci žádá jen jeden z partnerů.

Předkládání a schvalování mikroprojektů

Žadatelé předkládají své žádosti o dotaci na mikroprojekt do příslušného fondu mikroprojektů dle svého sídla, a to v termínech vyhlašovaných příslušnými správci fondu. Po provedení kontroly a hodnocení jsou žádosti schvalovány společným česko-polským euroregionálním řídícím výborem zřízeným pro každý fond mikroprojektů.