ZÁKLADNÍ DOKUMENTY

Základní dokumenty ke stažení


Na tomto místě si můžete stáhnout všechny potřebné dokumenty v rámci fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko.  Doklady si můžete stáhnou kliknutím na symbol pdf souboru. Pro snadnější orientaci jsou dokumenty rozděleny do 5 subkategorií:

pdf_ikona_orangeSměrnice pro žadatele     pdf_ikona_yellowRealizace a vyúčtování    pdf_ikona_bluePovinná publicita    pdf_ikona_violet Rady a návody     pdf_ikona_greenDalší dokumenty


Směrnice pro žadatele

pdf_ikona_orangeSměrnice pro žadatele – verze 4.1 (platná od 5/2019)

pdf_ikona_orangePřílohy Směrnice pro žadatele – verze 4

Výkaz změn dokumentace – verze 4

Postup uzavírání smluv (dohod o partnerství, prohlášení o partnerství) po dobu uzavření česko-polských hranic:

  1. V prvé řadě doporučujeme podepsat smlouvu  všemi partnery elektronickým kvalifikovaným podpisem (v případě podpisu zmocněnou osoby doložte do MS2014+ také plnou moc). Fyzický originál dohody se později nedokládá.
  2. V druhém případě podepište smlouvu ručně- každý partner parafuje všechny strany skenu. Dokládá se rovněž osvědčení, že partner přijímá veškeré smluvní závazky.

Realizace a vyúčtování

Upozornění: se soupiskou dokladů je nutné doložit i archivační řád organizace a  rozvrh účtů pro vedení analytické evidence.

pdf_ikona_yellowNáležitosti dokladování  NOVÉ od 15.9.2019                               pdf_ikona_yellowPřílohy- NOVÉ  (timesheet, rekapitulace mezd, prohlášení k DPH, přehledy pracovních cest, aj.)

pdf_ikona_yellowVýpočet paušálních výdajů při vyúčtování

pdf_ikona_yellow Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek (verze 4)

 Maximální hodinové sazby typových pozic pro pracovníky  v projektech

Změnový list (pouze pro změny před podpisem smlouvy)

Zprávy o udržitelnosti

Příloha ke každé zprávě o udržitelnosti- podepsané čestné prohlášení


Povinná publicita

pdf_ikona_bluePravidla použití logotypu

pdf_ikona_blueSoubor log k použití- program+EU, logo Euroregionu Těšínské Slezsko

pdf_ikona_blue Plakát A3 vzor- na výšku, na šířku

pdf_ikona_blue Příručka pro příjemce dotace s přílohami ( publicita viz kap. 4.6, logomanuál viz příloha č. 24)

pdf_ikona_blueMetodický pokyn pro publicitu a komunikaci ESIF, verze 5

Pravidla propagace v kostce

Jednoduché vzory:


Rady a návody

pdf_ikona_violetPostup práce s elektronickým podpisem                    Návod na export certifikátu elektronického podpisu (kopírování na USB flash disk, netýká se podpisu žádosti)

Návod MS2014 - Žádost o změnu projektuPříručka ovládání webového portálu MS2014+ verze 2

Příručka MS2014+ Vyplňování soupisky dokladů, zprávy o realizaci, žádosti o změnu – platná od 19. 5. 2019

pdf_ikona_violetNávod MS2014 – klíčové aktivity a zapojení partnerů

pdf_ikona_violetNávod MS2014 – nová verze rozpočtu po kontrole přijatelnosti

pdf_ikona_violetNávod MS2014 – odeslání depeše Správci FMP

pdf_ikona_violetNávod MS2014 – přeposílání depeší na email, SMS

pdf_ikona_violetPovinné přílohy projektové žádosti- přehled (typ A, B, C)


Další dokumenty

pdf_ikona_greenPříručka pro Správce FMP (od 20. 2. 2020)

Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování (verze 5)