ZÁKLADNÍ DOKUMENTY

Základní dokumenty ke stažení


Na tomto místě si můžete stáhnout všechny potřebné dokumenty v rámci fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko.  Doklady si můžete stáhnou kliknutím na symbol pdf souboru. Pro snadnější orientaci jsou dokumenty rozděleny do 5 kategorií:

pdf_ikona_orangeSměrnice pro žadatele     pdf_ikona_yellowRealizace a vyúčtování    pdf_ikona_bluePovinná publicita    pdf_ikona_violet Rady a návody     pdf_ikona_greenDalší dokumenty


Směrnice pro žadatele

pdf_ikona_orangeSměrnice pro žadatele – verze 4.1 (platná od 5/2019)

pdf_ikona_orangePřílohy Směrnice pro žadatele – verze 4

Výkaz změn dokumentace – verze 4

Postup uzavírání smluv (dohod o partnerství, prohlášení o partnerství) po dobu uzavření česko-polských hranic:

  1. V prvé řadě doporučujeme podepsat smlouvu  všemi partnery elektronickým kvalifikovaným podpisem (v případě podpisu zmocněnou osoby doložte do MS2014+ také plnou moc). Fyzický originál dohody se později nedokládá.
  2. V druhém případě podepište smlouvu ručně- každý partner parafuje všechny strany skenu. Dokládá se rovněž osvědčení, že partner přijímá veškeré smluvní závazky.

Realizace a vyúčtování

Upozornění: se soupiskou dokladů je nutné doložit i archivační řád organizace a  rozvrh účtů pro vedení analytické evidence.

pdf_ikona_yellowNáležitosti dokladování  od 15. 3. 2022                               pdf_ikona_yellowPřílohy-   (timesheet, rekapitulace mezd, prohlášení k soupisce od 15.3.2022, přehledy pracovních cest, aj.)

Rekapitulace mezd od  1. 1. 2021pdf_ikona_yellow

pdf_ikona_yellowVýpočet paušálních výdajů při vyúčtování

pdf_ikona_yellow Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek (verze 4) Metodická stanoviska  č. 1, 2, 3 pro oblast zakázek

Pokyn pro odpovědné (sociální, environmentální, inovativní) zadávání veřejných zakázek – platí pro zakázky po 1. 1. 2021

 Maximální hodinové sazby typových pozic pro pracovníky  v projektech

Změnový list (pouze pro změny před podpisem smlouvy)

Zprávy o udržitelnosti

Příloha ke každé zprávě o udržitelnosti – podepsané čestné prohlášení č. 19b

Příloha zprávy o udržitelnosti pro projekty PO 3 –  uplatnitelnost absolventů č. 25


Povinná publicita

pdf_ikona_bluePravidla použití logotypu

pdf_ikona_blueSoubor log k použití- program+EU, logo Euroregionu Těšínské Slezsko, ( ve formátu cdr, jpg)

pdf_ikona_blue Plakát A3 vzor- na výšku, na šířku

pdf_ikona_blue Příručka pro příjemce dotace s přílohami ( publicita viz kap. 4.6, logomanuál viz příloha č. 24)

pdf_ikona_blueMetodický pokyn pro publicitu a komunikaci ESIF, verze 5

Pravidla propagace v kostce

Jednoduché vzory:


Rady a návody

pdf_ikona_violetPostup práce s elektronickým podpisem                    Návod na export certifikátu elektronického podpisu (kopírování na USB flash disk, netýká se podpisu žádosti)

Návod MS2014 - Žádost o změnu projektuPříručka ovládání webového portálu MS2014+ verze 2

Příručka MS2014+ Vyplňování soupisky dokladů, zprávy o realizaci, žádosti o změnu – platná od 19. 5. 2019

pdf_ikona_violetNávod MS2014 – klíčové aktivity a zapojení partnerů

pdf_ikona_violetNávod MS2014 – nová verze rozpočtu po kontrole přijatelnosti

pdf_ikona_violetNávod MS2014 – odeslání depeše Správci FMP

pdf_ikona_violetNávod MS2014 – přeposílání depeší na email, SMS

pdf_ikona_violetPovinné přílohy projektové žádosti- přehled (typ A, B, C)


Další dokumenty

pdf_ikona_greenPříručka pro Správce FMP (od 15. 3. 2022)

Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování (verze 5)