MP pro publicitu a komunikaci ESIF

Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020, verze 4