NÁBOR REGIONÁLNÍCH ODBORNÍKŮ K HODNOCENÍ MALÝCH PROJEKTŮ

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska vyhlašuje výzvu pro uchazeče na experty pro hodnocení projektů předložených do Fondu malých projektů v Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński v programu INTERREG Česká republika – Polsko 2021 – 2027 (dále jen FMP) pro následující priority FMP:

Priorita 2 Cestovní ruch: Cíl 2.1 Lepší přeshraniční využití potenciálu udržitelného cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského příhraničí.

Priorita 4 Spolupráce institucí a obyvatel:

Cíl 4.1 Zlepšení podmínek pro fungování a rozvoj přeshraniční spolupráce v dané tematické oblasti.

Cíl 4.2 Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského příhraničí.

Úkolem expertů je zajistit nezávislé posouzení finanční a obsahové kvality malých projektů a zhodnotit jejich přeshraniční aspekty. Experti musí mít potřebnou kvalifikaci a zkušenosti pro hodnocení malých projektů, znalost regionu a problematiky FMP.

Minimální požadavky na experty

– dostatečná praxe v oblasti odpovídající aktivitám z priority FMP, v níž expert provádí hodnocení,

– vysokoškolské vzdělání nebo 5 let praxe v oboru odpovídajícím prioritě FMP, v níž expert provádí hodnocení,

– znalost regionu, ve kterém provádí hodnocení – o této skutečnosti musí být učiněno prohlášení.

Další výhodou je:

– zkušenosti experta vyplývající z realizace projektů financovaných z externích zdrojů, zejména z fondů Evropské unie; zvláštní důraz bude kladen na zkušenosti v oblasti přeshraniční spolupráce vyplývající z realizace projektů přeshraničního charakteru;

– pasivní znalost polského jazyka.

V odůvodněných případech si správce FMF vyhrazuje právo ověřit znalosti prostřednictvím testu o regionu, který bude pro uchazeče proveden v prostorách příslušného správce FMF. Správce  FMP bude dále dbát na rovnoměrné rozložení expertů pocházejících z různých částí euroregionu a reprezentujících různé oblasti spolupráce potenciálních malých projektů, jakož i na zkušenosti experta s hodnocením přeshraničních či jiných projektů.

Expert musí souhlasit s absolvováním povinného online školení dne 23. 11. 2023 (9:00 hod.).

Dokumenty související s realizací Fondu malých projektů v Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński jsou k dispozici na www.irsts.cz. Podrobný popis priorit, kterých se výzva týká, naleznete ve Směrnici pro žadatele, která je k dispozici na těchto webových stránkách.

Zájemce prosíme o zaslání případných žádostí na formuláři (ke stažení zde) do 22. 11. 2023  v listinné podobě v uzavřené obálce na adresu kanceláře RSTS – Hlavní 147/1a, Český Těšín nebo e-mailem na adresu irsts@irsts.cz.  V případě nabídek podaných elektronicky je možné dokumenty podepsat kvalifikovaným elektronickým podpisem. V případě podepisování dokumentů klasickým podpisem (sken dokumentu) budou vybraní uchazeči o experty vyzváni k zaslání originálů podepsaných dokumentů tvořících nabídku před podpisem smlouvy.