Ovzduší pro praxi- nový projekt na vzdělávání mladé generace

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska spustilo projekt zaměřený na vzdělávání mladé generace v ochraně ovzduší. Projekt se zkráceně jmenuje „Ovzduší pro praxi“ a je spolufinancován z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko, programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Péče o ovzduší je v česko-polském pohraničí prioritou občanů i veřejné správy. Pro ochranu ovzduší potřebujeme kvalifikované absolventy s dostatkem informací o příčinách znečištění a možnostech ochrany čistoty ovzduší. Téma ovzduší je předmětem emocí, mediálních informací a dezinformací, ale často pro rozhodování chybí objektivita. Vzhledem k významu problematiky a velkého informačního šumu má předkládaný projekt vzdělávat studenty středních škol a připravovat absolventy pro praxi.

Výchova mládeže v této oblasti začíná od základních škol. Od roku 2015 systematicky pracují na pěti školách žáci 2. stupně na monitoringu ovzduší (4x v ČR a 1x v Polsku). Jedná se zatím pouze o 5 škol a základy toxikologické a technické. Studie psychologů prokazují, že systematické vzdělávání od nízkého věku má trvalý účinek. Pro soužití na společné hranici je důležité učit studenty komunikovat a tím vytvářet prostředí pro řešení tohoto mezinárodního problému. Pokud se má problematika znečišťování na mezinárodní úrovni vyřešit, je nutné do budoucna vytvořit mezinárodní komunikační kanály na základě znalosti faktů a rizik. Studenti budou zapojeni do praktického monitoringu a reálně si ověří souvislosti znečištěného ovzduší a zdrojů znečišťování.

Zapojené střední školy budou sledovat koncentrace prachových částic v ovzduší. Například minutový vývoj koncentrací PM10, PM2.5 a PM1 ve stejný den. Díky toho studenti pochopí vývoj koncentrace prachu a souvislost se zdrojem. V rámci praktických cvičení si studenti vyzkouší vliv kouře, koberců, lakování atd. na koncentrace prachových částic ve vzduchu a naučí se také porovnat vnější a vnitřní prostředí. Pro vyjádření objektivních informací chybí v současnosti „slovník“ a správná argumentace. Absolventi v roli ekologů, úředníků státní správy, samosprávy, veřejných institucí, budou moc aplikovat osobně prožité zkušenosti, tj. budou vědět, co hodnotí. Součástí projektu bude společná konference, kde si uvedené aktivity studenti porovnají. Propojení praxe expertů zapojených do projektu s pedagogy na školách je jedinou možností, jak přiblížit žákům a studentům moderní technologie a naučit je o ovzduší „přemýšlet“.