AIR PAU benzo(a)pyren na hranici

Číslo žádosti: 3212400001

Projekt byl předložen v rámci vyhlášené výzvy „SGS-2 SVALBARD“ pro předkládání žádostí o podporu, která se zaměřuje na monitoring a identifikaci místního znečištění ovzduší zapříčiněného lokálními topeništi z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ financovaného z Norských fondů 2014–2021.

Uvedený projekt byl následně doporučen Radou Fondu a poté schválen ministrem životního prostředí k financování z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014 – 2021 rámci Výzvy č. SGS-2 SVALBARD“.

ÚVODNÍ INFORMACE

Identifikace žadatele projektu:

Název:                       Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska

Právní forma:          Sdružení

IČ:                               68149468

Sídlo:                     Hlavní 1a/ 147, Český Těšín, 737 01

Identifikace partnerů projektu:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, tř. 17. listopadu 2172/15, Ostrava Poruba

HARMONOGRAM PROJEKTU

Termín zahájení: 1. 5. 2023

Termín ukončení: 30. 4. 2024

Délka realizace: 12 měsíců

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY PROJEKTU

  • 2 359 250,00 Kč vč. DPH

PROČ PRÁVĚ TENTO PROJEKT?

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska považuje měření kvality ovzduší za velmi zásadní a již v minulosti se účastnilo projektů s touto tématikou (i-AIRP’s, CLAIRO, i-AIR REGION). Česko-polské pohraničí je dlouhodobě problematickým regionem ovlivněným jak lokálními topeništi, tak průmyslovou zátěží. Přestože palivový mix v této oblasti není nijak výjimečný a zahrnuje jak plynové vytápění, tak vytápění tuhými palivy (dřevo, uhlí), skrze aktuální ceny plynu a elektrické energie se situace stává nepřehlednou.
V projektu je počítáno s měřením PMx (PM10, PM2.5) ekvivalentní metodou on-line na jednom místě, gravimetrickým stanovením PM10 na 10 místech a odběrem 120 vzorků PAU v topné sezóně 2023/2024 (10 vzorků v 10 lokalitách + 20 vzorků pro kontrolu a blank).

CO JE CÍLEM PROJEKTU?

Cílem projektu je proměření území česko-polského pohraničí s ohledem na výskyt lokálních topenišť a používaná paliva. Referenčními metodami ad 1 (systém imisního monitoringu (mobilní vozík PMx, meteo) a ad 2 (čerpadla MVS s PM10 hlavou pro odběr k analýze PAU) bude proveden postupný/ opakovaný odběr na 10 lokalitách na hranici. Kontrolu a nastavení přístrojů provede VŠB v souladu s platnou akreditací ČIA a odběr vybraná autorizovaná skupina.

JAKÉ AKTIVITY BUDOU V PROJEKTU REALIZOVÁNY?

První aktivitou bude výběr lokalit s lokálním vytápěním a určení monitorovacích bodů. Další aktivitou bude on line měření v délce min. 90 dnů v období říjen – březen, suspendované částice budou odebírány 24 hodin (cca 55 m3) na 47 mm filtr (SiO2). Další aktivitou bude analýza benzo(a)pyrenu, ke které vydá laboratoř akreditovaný protokol. Následně budou data budou zpracovány do přehledné databáze a připraveny interpretace. Odběry PAU (100ks) budou doplněny o paralelní odběry a kontrolu jakosti (blank) v počtu 20 ks.

JAKÉ JSOU PLÁNOVANÉ VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU?

Výstupem bude databáze naměřených koncentrací PM10, PM2.5, měřených ekvivalentní metodou kontinuálně, průměrné 24 hodinové koncentrace PM10 měřené gravimetricky a průměrné 24 hodinové koncentrace benzo(a)pyrenu, stanovené HPLC. Kromě koncentrací bude databáze doplněna o informační podklady (lokalizace, foto, technické specifikace, mapové podklady, údajích o servise, kalibracích a instalacích) z měření a informacích o obci jako obyvatelstvo, počty kotlů, způsoby vytápění, nakládání s odpady, stížnostech, osvětě a pod.).