Euroregion bez nudy


Název projektu: Euroregion bez nudy, registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001914

Cílem projektu je představení Těšínského Slezska jako zajímavého turistického místa, a to nejen pro jednodenní návštěvu. Území Těšínského Slezska je svojí rozmanitostí na malém území ideálním cílem pro trávení volného času.

Projekt sleduje 2 základní cíle:

1) vytvoření první přeshraniční strategie turistické značky- ke stažení strategie a její přílohy

2) připravit vybrané marketingové nástroje pro podporu přeshraničního turismu v ETS

Jednou z aktivit projektu je rovněž pořádání soutěže pro mládež „Euroregion očima mládeže“ – prohlédněte si soutěžní snímky z videobanky.

POZOR! Soutěž prodloužena do 31. 7. 2020!

.

Původní plakát – stáhnout

Kompletní pravidla soutěže:

Euroregion Těšínské Slezsko očima mládeže

1.Organizátor soutěže a soutěžní období

Organizátor soutěže  

Regionální sdružení územní spolupráce, Hlavní 1a/147, Český Těšín, 737 01, Česká republika, www.irsts.cz, mail: irsts@irsts.cz, Telefon: +420 558 711 474, IČ: 68149468 (dále RSTS), organizuje soutěž s názvem „Euroregion Těšínské Slezsko očima mládeže“ (dále jen „soutěž“), a to v období 1.7.2019 až 31.1.2020 (dále jen „soutěžní období“). Soutěž je rovněž zveřejněna na internetových stránkách organizátora: www.irsts.cz (dále jen „webové stránky soutěže“).

2. Pravidla soutěže

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.

3. Podmínky účasti v soutěži

Tato soutěž je určena pro fyzické osoby z řad mládeže ve věku 12-18 let (rozhodným dnem je den vyhlášení soutěže, tudíž 1. 7. 2019). Organizátor je oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady. Vyloučen ze soutěže je dále každý soutěžící, který při registraci uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje.

4. Jak se soutěže platně zúčastnit?

Soutěžící musí zaslat nejméně jeden videosnímek na téma Euroregion Těšínské Slezsko očima mládeže na mail: irsts@irsts.cz. Odeslat videosnímek lze rovněž prostřednictvím služeb typu uschovna.cz apod. Odesláním videosnímku potvrzuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže. Každý účastník uvede v mailu tyto údaje: jméno a příjmení, věk, telefon, bydliště a emailovou adresu. Soutěžní videosnímek musí splňovat tato kritéria:

  1. Videosnímek bude mít celkovou délku od 30 do 60 sekund
  2. Na videosnímku bude zachyceno jakékoliv místo v Euroregionu Těšínské Slezsko (více informací o území na internetových stránkách www.irsts.cz v českém jazyce a www.olza.pl v polském jazyce)

Cílem soutěže je propagace území Euroregionu Těšínské Slezska jako turistického cíle. Proto doporučujeme zachytit a zpropagovat území jako krátkou reklamu na územní atraktivity (přírodního, kulturního i jiného charakteru). Organizátor vyhodnotí pouze videosnímky, které splňují všechna 3 výše popsaná kritéria. Snímek nemusí být hudebně podbarven. Organizátor rovněž nestanovuje žádné omezující technické podmínky.

5. Ceny

Do této fotosoutěže byly organizátorem vloženy následující ceny pro první tři nejlepší videosnímky (3x z CZ účastníků, 3x PL z PL účastníků):

1. místo: outdoorová kamera v hodnotě 5000 Kč

2. místo: outdoorová kamera v hodnotě 3.000 Kč

3. místo: akční kamera v hodnotě 1.000 kč

+ Prvních 100 účastníků obdrží věcnou cenu – USB flash disk

6. Určení výherce a podmínky získání výher

RSTS vyhodnotí do několika dnů po konci soutěže veškeré videosnímky doručené během soutěžního období. Všechny videosnímky splňující podmínky soutěže budou zařazeny do hodnocení odbornou porotou složenou ze zaměstnanců organizátora. Výherce bude na telefonním čísle nebo e-mailové adrese uvedené při registraci do soutěže kontaktován pro dohodnutí způsobu předání výhry, a to maximálně pětkrát během pěti pracovních dnů následujících po vyhodnocení výsledků soutěže.

7. Práva a povinnosti

Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže soutěžícím. Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena.

Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla/e-mailové adresy nebo jejich nesprávného uvedení při registraci do soutěže nebo z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně. Organizátor zajistí uhrazení srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.

Zasláním snímků do soutěže autor dává automaticky souhlas organizátorovi s jejich případným dalším využitím a publikováním, a to v jeho elektronické podobě. Zasláním soutěžních snímků účastník potvrzuje, že je autorem zaslaných snímků a držitelem jejich autorského práva (©).

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v soutěži každý soutěžící:

a) dává organizátorovi v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo, které organizátorovi v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách organizátora, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

b) stane-li se výhercem, dává organizátorovi, v souladu s ust. § 12 Občanského zákoníku v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení.