i-AIR REGION

Projekt: i-AIR REGION

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001075

Harmonogram: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

 

Projekt chce zintenzivnit spolupráci institucí veřejného sektoru komunikaci o ochraně životního prostředí, zejména  docílit česko-polské harmonizace postupů při ochraně a zlepšování kvality ovzduší v regionu s nejhorší kvalitou ovzduší v Evropě. Aplikací výstupů projektu chce umožnit  institucím harmonizovat  postupy a zvýšit osobní odpovědnost veřejnosti systematickým vzděláváním.

Cílem projektu je výměna zkušeností veřejné správy, zejména na regionální úrovni, za účelem vytvoření regionálních legislativních nástrojů pro zlepšení kvality ovzduší. Pro tento účel bude vytvořena regionální pracovní skupina projektu. Dobré zkušenosti z jednotlivých zemí, resp. krajů chce vzájemně přenést a implementovat fungující know how, zejména:

– opatření u lokálních zdrojů, jako je výměna kotlů, zařazení nízkoemisních paliv

– kontrola lokálních topenišť se vstupem i bez vstupu do obydlí, zejména mechanismus kontroly parametrů správného spalování, zamezení spalování odpadů atd.

– opatření na průmyslových zdrojích, zejména plné využití možností evropského práva (např. IPPC, procesy EIA)

– sdílení informací o aktivitách veřejné správy v regionu

– vytvoření materiálů pro edukaci státní správy (legislativa, praktické realizace, regionální postupy, kontroly)

– široká medializace výstupů i pro veřejnost (edukační centrum, prezentační materiály).

Projekt bude navazovat na výsledky projektů Air Silesia a Clean Boarder, které definovaly nejzásadnější problémy regionu. Část výstupů pak bude použita pro edukaci v rámci projektu „Edukace na školách“.

 

Realizovaný projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko a státního rozpočtu České republiky.