i-AIRP’s Identifikace příčin znečišťování ovzduší na českopolské hranici

reg. číslo žádosti: 3202100005

Projekt byl předložen v rámci vyhlášené výzvy „Tromso“ pro předkládání žádostí o podporu (výzva č. 2A) z programu „Životni prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ financovaného z Norských fondů 2014–2021. Uvedený projekt byl následně doporučen Radou Fondu ke spolufinancování a poté schválen ministrem životního prostředí k financování z Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 – program CZ-ENVIRONMENT.

ÚVODNÍ INFORMACE

Identifikace žadatele projektu:

Název:                        Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Právní forma:           vysoká škola – veřejná

IČ:                               61989100

Adresa:                       tř. 17. listopadu 2172/15, Ostrava Poruba

Identifikace partnerů projektu:

2) Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, Hlavní 1a/147, Český Těšín, 737 01                    

3) Beepartner a.s., Moravská Ostrava 3335, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz                    

4) Čisté nebo o.p.s., Obránců míru 237/35, 703 00 Ostrava

                    

HARMONOGRAM PROJEKTU

Předpokládaný termín zahájení: 1.4.2021

Předpokládaný termín ukončení: 31. 3. 2024

Délka realizace: 36 měsíců

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY PROJEKTU

 • 15 104 116,96 Kč vč. DPH

CO JE CÍLEM PROJEKTU?

Moravskoslezský kraj a zvláště jeho českopolská hranice patří dlouhodobě mezi území s nejvíce znečištěným ovzduším. Přestože se území kraje intenzivně monitoruje, je obtížné jasně definovat potřebné opatření na jednotlivých zdrojích znečišťování ovzduší, zejména díky hustoty osídlení, průmyslové výroby a specifické morfologii terénu, která propojuje české a polské území. Na hranici se nacházejí větší města, spojené s menšími sídlo do charakteristické Slezské zástavby.

Každá tato lokalita má „vlastní“ problémy se zdroji znečišťování ovzduší. Akční plány, které vzniknou v rámci předkládaného projektu, pomůžou řešit problém s lokálními zdroji a zároveň přispějí ke snížení znečištění ovzduší v celém regionu. Navrhovaná měření cíleně doplňují monitoring ovzduší (AIM) o 30 dílčích lokalit na českopolském pohraničí, které doplní současný model území, ale ve vazbě na lokální zdroje definují příčinu znečištění a nastaví možná opatření. Opatření uvedená v akčních plánech na základě měření, budou rozdělena podle ekologického přínosu a finanční náročnosti do seznamu, tak aby bylo možné budoucí prostředky využít co nejefektivněji.

V projektu vzniknou dílčí akční plány pro zapojené obce/města a bude koordinován soulad s krajským akčním plánem. Do projektu budou zapojeny také vybrané polské obce. Kooperaci jednotlivých obcí zajistí klíčový partner RSTS, který jako právní subjekt obce sdružuje. Samotné měření proběhne na linii Opava, Bohumín, Karviná, Český Těšín, Třinec, Jablunkov a bude realizováno referenčními/ ekvivalentními metodami. Měřeny budou suspendované částice PMx, NO/NO2, meteorologické parametry a PAU. U skupiny PAU bude provedena hloubková analýza (diagnostické poměry) pro identifikaci původu PAU. Monitoring je tak naplánován na 18 měsíců.

Cílem je identifikace zdrojů znečišťování ovzduší v „neměřených“ lokalitách pro potřeby zapojených partnerských měst a obcí a návrh řešení lokálních problémů znečišťování ovzduší.

Akční plány budou vytvořeny ve spolupráci se zapojenými městy a obcemi pro jejich potřeby a budou připraveny na předložení do příslušného zastupitelstva, aby došlo k jejich následné realizaci.

JAKÉ AKTIVITY BUDOU V PROJEKTU REALIZOVÁNY?

Aktivita 1

Konzultace cílů akčních plánů, specifikace potřeb zapojených obcí s ohledem na původce znečišťování ovzduší:

 • lokalita bude posouzena z hlediska imisní zátěže a vlivu emisních zdrojů,
 • zdroje znečišťování budou rozděleny na lokální a vzdálené (včetně přenosů z Polska),
 • dojde k posouzení plánovaného rozvoje lokality (nové průmyslové a energetické zdroje, budování průmyslových zón, domovní výstavba, dopravní infrastruktura),
 • budou posouzeny provedené a běžící a plánovaná opatření pro ochranu ovzduší,
 • lokality bude posouzena v širším kontextu (min. kraje),
 • budou posouzeny formy stávajícího monitoringu (lokality, měřené škodliviny, četnost),
 • budou vybrány vhodné lokality pro monitoring (celkem 30)

Aktivita 2

Měření kvality ovzduší ve vybraných lokalitách:

Monitoring bude probíhat současně vždy v 5 ti lokalitách a to souvislá kampaň 30 dnů. V každé kampani budou odebrány navíc 3 vzorky suspendovaných částic pro analýzu PAU a diagnostiku pro identifikaci původu znečištění. Celkem bude proměřeno 30 míst na česko-polské hranici, každé celkem 90 dnů. Z uvedeného počtu budou 4 místa budou v Polsku.

Systém měření je nastaven tak, aby byla každá lokalita proměřena v různých ročních obdobích, zejména topná a netopná sezóna. Monitoring je zaměřený na problematické látky v ovzduší s největším dopadem na zdraví.

Monitorovány budou:

 • suspendované částice PMx resp. PM1, PM2.5 a PM10
 • oxidy dusíku NO/NO2/NOx
 • benzo(a)pyren, PAU
 • diagnostické poměry organických látek v PM10
 • meteorologické parametry (vítr, teplota, tlak, vlhkost)

Aktivita 3

Hodnocení a identifikace konkrétních zdrojů:

Hodnoty koncentrací měřených látek se budou pro další zpracování on line přenášet do databáze inteligentního identifikačního systému – IIS, který vznikl na VŠB v rámci projektu IIS. Tento systém umí přijmout jakákoliv přenášená data, uložit je do strukturované databáze a dále s nimi pracovat podle zadaných algoritmů.

Data jsou vždy primárně uložena v primárně přeneseném formátu. V případě kontrol kalibrace umožňuje systém IIS provést validaci naměřených hodnot korekčním faktorem. O validaci vznikne v systému záznam. U referenčních metod, které využívají kalibrované přístroje, se validace zpravidla neprovádí. Výjimkou může být PMx stanovené ekvivalentní metodou, jehož korekční faktor se může mírně lišit podle období i místa. Kontrolu prachoměrů gravimetricky provádí VŠB u svých analyzátorů pravidelně.

Aktivita 4

Vytvoření akčního plánu na základě diskuze v území:

Na základě úvodních setkání se zástupci všech 5 cílových oblastí, včetně zástupců polské strany, stávajících informací o území a existujících strategických dokumentů v oblasti

ochrany ovzduší budou identifikovány základní potřeby jednotlivých území. K jednání budou vyzváni zástupci příslušných obcí a krajského úřadu a kraje na české straně, gmin, powiatů, marszalkowského a vojvodského úřadu na polské straně.

Identifikované potřeby budou verifikovány na základě identifikace původu zdrojů a monitoringu. Po identifikaci potřeb a výsledků měření (aktivity 1-3) zpracovatelé připraví formát Akčního plánu, který bude kompatibilní s Programem zlepšování kvality ovzduší MŽP, Strategií Moravskoslezského kraje na léta 2019-2027 a dalšími relevantními strategickými dokumenty.

Akční plán se bude skládat z jednoho souhrnného akčního plánu (SAP), založeného na cca 5 místních akčních plánech (LAP). Návrh souhrnného akčního plánu bude připraven na základě vstupu partnerů a výstupů aktivit 1-3. Akční plány vedoucí ke zlepšování kvality ovzduší budou zpracovány do úrovně opatření pro jednotlivá projektová území. Místní akční plány na základě výstupů měření umožní zohlednit hlavní zdroje znečištění v dané lokalitě a přizpůsobit adekvátní opatření, při zohlednění lokálních specifik.

Součástí souhrnných akčních plánů bude mj.:

 • Identifikace dobré praxe v oblasti kvality ovzduší dle zaměření místních akčních plánů (s ohledem na typické zdroje znečištění jednotlivých oblastí) a identifikace zdrojů financování pro jednotlivá opatření akčních plánů.

Aktivita 5

Projednání místních akčních plánů v území a předložení návrhu ke schválení:

V návaznosti na aktivitu č. 4 proběhne prezentace návrhů cca 5 místních akčních  plánů představitelům cílových oblastí (Třinec, Karviná, Č. Těšín, Bohumín, Opava – včetně zástupců polské strany). Po prezentaci návrhů proběhne facilitovaná diskuze se zástupci cílových oblastí budou zapracovány připomínky a doporučení k návrhům ze strany stakeholderů. Doplněné návrhy místních akčních plánů budou předloženy k projednání v území. Na základě projednaných místních akčních plánů bude připraven souhrnný akční plán, se kterým budou seznámeni také zástupci Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství. V rámci místních akčních plánů bude připraven jednotný formát pro identifikaci konkrétních projektů v území.