MODEL.GO

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002856

Žadatel:                Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej ‚Olza‘

Partneři projektu:            

  • Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska
  • Miasto Jastrzębie-Zdrój
  • Statutární město Karviná

Doba realizace: 1. 9. 2021 – 31. 8. 2023

Celkové plánované náklady projektu: 185 326,58 EUR

Cíle projektu

Cílem je posílení spolupráce jednotek územní samosprávy, organizací činných v oblasti krizového řízení, veřejných a neziskových organizací, místních komunit z polské a české části Euroregionu Těšínské Slezsko, partnerů projektu a také subjektů z francouzsko-německého pohraničí v době, kdy je její realizace vedena za ztížených podmínek (pandemie COVID-19) a s důsledky v době po pandemii.

Prostředkem k dosažení cíle bude snaha o praktické zavedení ‚Modelu komunikace v krizových situacích‘ a inspirace ze zkušeností institucí z francouzsko-německého pohraničí v této věci. Opatření, která mají být přijata a s nimi spojené výsledky zvýší schopnosti uvedených subjektů a obyvatel polsko-českého pohraničí vyrovnat se s důsledky pandemie.
Projekt reaguje na očekávání a společné zájmy Polska i Česka v oblasti Euroregionu díky využívaným nástrojům zajišťujícím udržitelnost přeshraniční spolupráce nezávisle na situaci: využití způsobů spolufungování v situacích ohrožení i stabilizace osvědčených v jiných příhraničních regionech, tvoření organizačních vazeb a informačních kanálů a vypracování alternativních řešení pro neočekávané události, tvorba moderních forem a nástrojů podporujících spolupráci polských a českých služeb a městských jednotek v podmínkách omezeného fungování, a také zvýšení povědomí lokálních komunit v oblasti krizových situací.