PiaR – EUroregion

Projekt: PiaR – EUroregion

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/000016

Cílem projektu je rozvíjení a posilování spolupráce mezi partnery euroregionální smlouvy, místními samosprávami, zástupci medií a také sdruženími zabývajícími se problematikou PR, a rovněž nezávislými experty teritoriálního marketingu. Tato potřebnost vychází z profesionalizace činností spojených s propagací přeshraniční problematiky a z idey Euroregionu Těšínské Slezsko a vede také ke zvýšení povědomí o Euroregionu mezi veřejností a budování jeho image.

Výstupy projektu

Koncepce teritoriálního marketingu Euroregionu Těšínské Slezsko  a spolupráce s místními médii

 

pr-euro