Pro UE|Pro EU

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002049

Fotosoutěž pro mládež s hodnotnými cenami – prohlédněte se soutěžní snímky ve fotobance zde

Soutěž prodloužena do 31. 7. 2020!

Plakát ke stažení

Euroregion Těšínské Slezsko očima mládeže – kompletní pravidla fotosoutěže

Organizátor soutěže a soutěžní období

Organizátor soutěže:  

Regionální sdružení územní spolupráce, Hlavní 1a/147, Český Těšín, 737 01, Česká republika, www.irsts.cz, mail: irsts@irsts.cz, Telefon: +420 558 711 474, IČ: 68149468 (dále RSTS), organizuje soutěž s názvem „Euroregion Těšínské Slezsko očima mládeže“ (dále jen „soutěž“), a to v období 15.9.2019 až 30.11.2019 (dále jen „soutěžní období“). Soutěž je rovněž zveřejněna na internetových stránkách organizátora: www.irsts.cz (dále jen „webové stránky soutěže“).

2. Pravidla soutěže

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.

3. Podmínky účasti v soutěži

Tato soutěž je určena pro fyzické osoby z řad mládeže ve věku 12-18 let (rozhodným dnem je den vyhlášení soutěže, tudíž 15. 9. 2019. Organizátor je oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady. Vyloučen ze soutěže je dále každý soutěžící, který při registraci uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje.

4. Jak se soutěže platně zúčastnit?

Soutěžící musí zaslat nejméně jednu fotografii na téma Euroregion Těšínské Slezsko očima mládeže na mail: irsts@irsts.cz. Odeslat fotografii lze rovněž prostřednictvím služeb typu uschovna.cz apod. Odesláním fotografie potvrzuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže. Každý účastník uvede v mailu tyto údaje: jméno a příjmení, věk, telefon, bydliště a emailovou adresu. Soutěžní fotografie musí splňovat tato kritéria:

  1. Fotografie bude v digitálním formátu jpg v minimálním rozlišení 1024 x 860 pixelů
  2. Na fotografii bude zachyceno jakékoliv místo v Euroregionu Těšínské Slezsko (více informací o území na internetových stránkách www.irsts.cz v českém jazyce a www.olza.pl v polském jazyce)

Cílem soutěže je propagace území Euroregionu Těšínské Slezska jako turistického cíle a místa, které i díky podpoře Evropské unie prosperuje. Proto doporučujeme zachytit a zpropagovat území jako snímek propagující územní atraktivity (přírodního, kulturního i jiného charakteru). Organizátor vyhodnotí pouze ty fotografie, které splňují obě výše popsaná kritéria. Organizátor rovněž nestanovuje žádné další omezující technické podmínky.

5. Ceny

Do této fotosoutěže byly organizátorem vloženy následující ceny pro první tři nejlepší fotografie (3x z CZ účastníků, 3x PL z PL účastníků):

1. místo: odměna v hodnotě 3.000 Kč

2. místo: odměna v hodnotě 2.000 Kč

3. místo: odměna v hodnotě 1.000 kč

+ Prvních 100 účastníků obdrží věcnou cenu – USB flash disk

6. Určení výherce a podmínky získání výher

RSTS vyhodnotí do několika následující dnů po konci soutěže veškeré fotografie doručené během soutěžního období. Všechny fotografie splňující podmínky soutěže budou zařazeny do hodnocení odbornou porotou složenou ze zaměstnanců organizátora. Výherce bude na telefonním čísle nebo e-mailové adrese uvedené při registraci do soutěže kontaktován pro dohodnutí způsobu předání výhry, a to maximálně pětkrát během pěti pracovních dnů následujících po vyhodnocení výsledků soutěže. Výherci budou zveřejněni nejpozději rovněž na webových stránkách soutěže.

7. Práva a povinnosti

Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže soutěžícím. Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena.

Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla/e-mailové adresy nebo jejich nesprávného uvedení při registraci do soutěže nebo z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně. Organizátor zajistí uhrazení srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.

Zasláním snímků do soutěže autor dává automaticky souhlas organizátorovi s jejich případným dalším využitím a publikováním, a to v jeho elektronické podobě. Zasláním soutěžních snímků účastník potvrzuje, že je autorem zaslaných snímků a držitelem jejich autorského práva (©).

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v soutěži každý soutěžící:

a) dává organizátorovi v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo, které organizátorovi v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách organizátora, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

b) stane-li se výhercem, dává organizátorovi, v souladu s ust. § 12 Občanského zákoníku v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení.

Archiv materiálů projektu

Plakát – trvání soutěže do 30. 11. 2019

Plakát- trvání soutěže do 28. 2. 2020