TěšIT

Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002754

Žadatel:                               Město Český Těšín

Partneři projektu:            Gmina Cieszyn

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej ‚Olza‘

Doba realizace projektu: 1. 5. 2021 – 31. 8. 2022

Celkové plánované náklady projektu: 78 281,20 EUR

Na co je projekt zaměřen?

Projekt je zaměřený na pokračování dosavadních aktivit realizovaných již mnoho let městy Cieszyn a Český Těšín, za aktivní pomoci partnerů Euroregionu Těšínské Slezsko. Cílem projektu je rozvoj endogenního potenciálu Cieszyna a Českého Těšína s využitím aktivit zaměřených na vytvoření synergie a udržitelného rozvoje v rámci městského informačního systému a propagace pro turisty.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj endogenního potenciálu Cieszyna a Českého Těšína s využitím aktivit zaměřených na vytvoření synergie a udržitelného rozvoje v rámci městského informačního systému a propagace pro turisty. Projekt reaguje na několik hlavních potřeb:

  1. racionalizaci, optimalizaci a zvýšení efektivity označení městských atrakcí v Cieszyně a Českém Těšíně;
  2. sladění turistického označení městských atrakcí, které se nachází na jedné i druhé straně hranice, v centru ale i na periferiích obou měst;
  3. většího využití zkušeností a dobré praxe o informačně-propagačním charakteru, které se osvědčily v Polsku nebo České republice a mohou být vzorem pro realizaci na území sousedících měst zahrnutých do projektu;
  4. posílení přeshraniční nabídky pro turisty, založené na systémových řešeních.

Prostředky, které budou použity k dosažení plánovaného cíle projektu budou:

  • adaptace prostor Cieszyńskiego Centrum Informacji v Cieszyně;
  • vytvoření Turistického informačního centra v Českém Těšíně;
  • vypracování „Koncepce řízení turistického informačního systému“, „Vizuální koncepce v oblasti turistiky“, „Přeshraniční nabídky pro turisty“;
  • organizace studijních návštěv a také několik informačně-propagačních aktivit zahrnutých do jednotlivých aktivit projektu a jejich doplnění.

Brožura pro turisty ke stažení

Cieszyn -Český Těšín