Společensky odpovědné zadávání se promítá i do mikroprojektů

Od 1. ledna 2021 mají čeští koneční uživatelé a projektoví partneři z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko povinnost dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání zakázek. Správce Fondu mikroprojektů vydal pokyn, jak mají zadavatelé prokazovat splnění této povinnosti.

Co to je společensky odpovědné zadávání?

Již 1. prosince 2020 byla schválena dílčí novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), kterou se s účinností od 1. ledna 2021 de facto zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání. Do § 6 byl doplněn odstavec 4, který stanoví:
Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.“
Veřejné zakázky je zcela legální a možné efektivně zadávat tak, že zadavatel nejen nakoupí potřebné zboží, služby a stavební práce, ale současně zohlední související společenské (sociální), širší ekonomické a environmentální aspekty. Často může tímto způsobem zadavatel přispívat k naplňování cílů, které běžně řeší v rámci jiných politik s využitím dalších prostředků.
Odpovědné veřejné zadávání přitom má, při úhrnných ročních výdajích na veřejné zakázky v České republice v objemu více než 500 miliard Kč, velký potenciál pro využití a podporu hodnot vnímaných jako společensky významné. Takovými tématy může být například v některých oblastech ČR zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, v některých oborech důstojné pracovní podmínky zaměstnanců podílejících se na plnění veřejné zakázky, podpora sociálního podnikání, podpora malých a středních podniků a férových dodavatelských vztahů, etické nakupování a další.

Vhodné příležitosti a témata k řešení prostřednictvím odpovědného veřejného zadávání:

  • Podpora zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce
  • Podpora vzdělávání, praxe a rekvalifikací
  • Podpora důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce
  • Podpora přístupu sociálních podniků
  • Podpora malých a středních podniků a dodavatelské vztahy
  • Etické nakupování
  • Ekologicky šetrná řešení

Užitečné odkazy

www.sovz.cz   – web  s komplexními informacemi, návody, příklady dobré praxe a možností klást dotazy .

Publikace Společensky odpovědné zadávání v kostce