Výzva k předkládání projektů na 11. EŘV

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska v roli správce Fondu mikroprojektů (vedoucí partner) Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko připomíná, že trvá průběžná výzva k předkládání projektových žádostí do prioritních os:

PO 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti  

PO 4: Spolupráce institucí a komunit

Na 11. zasedání Euroregionálního řídicího výboru (EŘV) budou projednávány pouze projekty z prioritní osy 2, které splní stanovené podmínky, tzn. projekty zaměřené na splnění indikátoru Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví.

Na tomto 11. zasedání nebudou projednávány projekty z prioritní osy 4.

Projekty, které budou předloženy do 20. listopadu 2020 (PRODLOUŽENO), budou projednány na 11. zasedání EŘV, které se uskuteční nejpozději v březnu 2021.

Současně upozorňujeme, že pro jednotlivé prioritní osy byly stanoveny alokace pro každou výzvu.

Doporučujeme se seznámit se Směrnicí pro žadatele, verze 4.1, která je spolu s přílohami ke stažení na našich stránkách, sekce Fond mikroprojektů.

O termínu školení pro žadatele budeme informovat na našich internetových stránkách (zde). Jsme Vám k dispozici rovněž při telefonických nebo emailových konzultacích Vašich projektových záměrů.