VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ NA 3. ZASEDÁNÍ EŘV

Výzva  k předkládání projektových žádostí  na 3. zasedání EŘV v rámci Fondu mikroprojektů

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (RSTS) v roli Správce Fondu mikroprojektů (vedoucí partner) Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko připomíná, že trvá průběžná výzva k předkládání projektových žádostí  do všech  prioritních os:

PO 2:  Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

PO 3:  Vzdělávání a kvalifikace

PO 4:  Spolupráce institucí a komunit

Projekty, které budou předloženy do 31. 3. 2017, budou projednány na 3. zasedání  Euroregionálního řídícího výboru, které se uskuteční v červenci 2017.

Současně si dovolujeme upozornit, že pro jednotlivé prioritní osy byly stanoveny alokace pro každou výzvu (podrobnosti budou prezentovány na školeních a v průběhu konzultací).

Informujeme, že je ve finální fázi příprava 3. verze Směrnice pro žadatele, která bude publikována na našich internetových stránkách v nejbližším možném termínu. Do té doby prosíme, abyste nepřipravovali ty přílohy projektové žádosti, které se vyhotovují  na připravených formulářích.

Informace o školeních pro žadatele jsou uvedeny na našich internetových stránkách (zde).  Jsme Vám k dispozici rovněž při konzultacích Vašich projektových záměrů.