Výzva k předkládání projektových žádostí na 8. zasedání EŘV

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska v roli správce Fondu mikroprojektů (vedoucí partner) Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko připomíná, že trvá průběžná výzva k předkládání projektových žádostí do všech prioritních os:

PO 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

PO 3: Vzdělávání a kvalifikace

PO 4: Spolupráce institucí a komunit

Na 8. zasedání Euroregionálního řídicího výboru (EŘV) budou projednávány projekty z prioritní osy 2 a 3. V souvislosti se splněním indikátorů a malým zájmem žadatelů informujeme, že se bude jednat o poslední nábor projektů z prioritní osy 3.

Projekty, které budou předloženy do 31. října 2019, budou projednány na 8. zasedání EŘV, které se uskuteční nejpozději v únoru 2020.

Současně upozorňujeme, že pro jednotlivé prioritní osy byly stanoveny alokace pro každou výzvu. Doporučujeme se seznámit se Směrnicí pro žadatele, verze 4.1, která je spolu s přílohami ke stažení na našich stránkách, sekce Fond mikroprojektů.

Školení pro žadatele se uskuteční 8. října 2019, bližší informace jsou uvedeny na našich internetových stránkách (zde). Jsme Vám k dispozici rovněž při osobních konzultacích Vašich projektových záměrů.