Výzva k předkládání projektů na 9. EŘV- do 15. 5. 2020

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska v roli správce Fondu mikroprojektů (vedoucí partner) Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko připomíná, že trvá průběžná výzva k předkládání projektových žádostí do prioritních os:

PO 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti  

PO 4: Spolupráce institucí a komunit

Na 9. zasedání Euroregionálního řídicího výboru (EŘV) budou projednávány pouze ty projekty z prioritní osy 2 a 4, které splní následující omezení:

PO 2: projekty zaměřené na splnění indikátoru Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví;

PO 4: projekty realizované nejméně 3 partnery s finančním zapojením.

Projekty, které budou předloženy do 15. května 2020 (ZMĚNA!), budou projednány na 9. zasedání EŘV, které se uskuteční nejpozději v srpnu 2020.

Současně upozorňujeme, že pro jednotlivé prioritní osy byly stanoveny alokace pro každou výzvu. Správci FMP také vyzývají žadatele, aby předkládali systémové projekty na přípravu spolupráce v novém programovém období po roce 2021.  

Nabízíme žadatelům možnost připravit projektové žádosti, které zmírňují dopady pandemie koronaviru, např. vzdělávání on-line, práce z domova, on-line spojení mezi institucemi či posilování schopnosti organizací reagovat na hrozby.  

Doporučujeme se seznámit se Směrnicí pro žadatele, verze 4.1, která je spolu s přílohami ke stažení na našich stránkách, sekce Fond mikroprojektů.

Pokud není možné na dokumenty získat fyzický podpis oprávněných osob, preferujte použití elektronického podpisu, ideálně aby byl elektronický podpis přímo viditelný v obsahu dokumentu. Pokud elektronický podpis nemáte, je přípustné podepsat vytisknutý dokument jedním partnerem a poté sken podepíše druhý partner. Tento dokument poté nahrajte do systému MS2014+ .

Školení pro žadatele se uskutečnilo 10. března 2020, bližší informace jsou uvedeny na našich internetových stránkách (zde). Jsme Vám k dispozici rovněž při telefonických nebo emailových konzultacích Vašich projektových záměrů.